Smluvní ujednání

 

Souhlasem s přiloženými všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) a platbou úkonu dle ceníku, který je nedílnou součástí VOP, je uzavřena smlouva mezi JITIS CZ s. r.o. IČ 25088378, se sídlem Kukulova 24, 169 00, Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48579, zastoupenou jednatelem JiTiS CZ s.r.o. a uživatelem, jejímž předmětem je závazek JITIS CZ s.r.o., poskytnout dále ve VOP specifikovaný výpočet a závazek uživatele uhradit elektronickou službu.

Uživatel vyjadřuje souhlas elektronicky způsobem uvedeným ve VOP. Smlouva je uzavírána vždy pro poskytnutí jednoho výpočtu, nedohodnou-li se strany jinak. Toto ustanovení nemá vliv na možnost poskytnout uživateli opakované užití pro získání výpočtu.

 

 

 

 

 

Všeobecné podmínky pro používání platformy JiTiS

 

 1. Základní ustanovení
 • Všeobecné podmínky pro používání výpočetní platformy JiTiS upravují vzájemný obchodní vztah mezi JITIS CZ s. r.o. (dále jen JiTiS) jako výhradním provozovatelem platformy JiTiS a majitelem veškerých práv vážících se k programu a know how platformy JiTiS vč. práv autorských a nehmotných (dále jen platforma) a jejím uživatelem.
 • Všeobecné podmínky pro používání platformy se zveřejňují (oznamují) ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ ) o paušálním souhlasu umístěním na internetových stránkách JiTiS: jitis.eu a www.jitis.cz.
 • Platforma poskytuje uživateli výpočty a predikce budoucích nákladů na vlastnictví a provoz osobního automobilu, a to na základě volně i placeně dostupných dat výrobců motorových vozidel, výrobců a prodejců náhradních dílů jejich cen, cen provozních hmot a dílů na trhu a vlastních expertních kalkulací a odhadů. Platforma je dostupná prostřednictvím webové služby, případně po dohodě i jinak.
 • Veškeré takto kalkulované hodnoty mají pouze informativní charakter, nejsou návodem pro údržbu a opravy vozidel ani jejich závaznými cenami.
 • Produktem platformy je i Certifikát JiTiS TCO – Celkových budoucích nákladů na vlastnictví a provoz vozidla. (dále jen Certifikát)
 • Provozovatel upozorňuje uživatele, že uváděné informace o stavech jednotlivých vozidel byly poskytnuty do platformy bez možnosti JITIS CZ, s.r.o. ověřit jejich správnost a že JITIS CZ, s.r.o. není povinna zadávané informace ověřovat ani kontrolovat.
 • Algoritmy, data pro výpočty, ceny, nabídka dílů, sestavy prací pro údržbu a opravy vozidel, životnosti dílů, kvalita dílů, výběr vozidel a další parametry výpočtů jsou JITIS CZ, s.r.o. průběžně aktualizovány a doplňovány. Vypočtené hodnoty se proto mohou v čase lišit.
 • JITIS CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo doplňovat služby platformy, nebo je zastavit. Uživatel nemá právo se zastavených služeb domáhat.
 • Pro využití některých služeb platformy se musí uživatel registrovat, registrace je pro uživatele zdarma.
 • JITIS CZ, s.r.o. nezaručuje, že přístup, nebo používání platformy s výjimkou údržby a vylepšení, nebude ovlivněn poruchami, které mohou vést ke ztrátě dat, ani že vzhledem k technickým problémům (jako je ztráta napájení, hardwarové a softwarové selhání, technické problémy v datových linkách) nedojde dočasné k omezení nebo přerušení funkcí platformy.
 • JITIS CZ, s.r.o. neodpovídá za úplnost jakýchkoliv dat a jejich případné chyby.
 • JITIS CZ, s.r.o. nenese odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám vznikly přímo či nepřímo v důsledku využívání platformy resp. výsledků, které uživateli využití platformy poskytne, neboť získané informace nejsou určeny pro odborné výkony a nejsou odbornou radou a je pouze na rozhodnutí uživatele, zda a jak jím budou využity.

 

 1. Vymezení pojmů
 • JiTiS je elektronická platforma pro poskytování různých nehmotných služeb
 • JITIS CZ, s.r.o. je poskytovatel elektronických služeb platformy JiTiS
 • Uživatel je osoba využívající služeb platformy

 

 1. Výpočetní platforma JiTiS
 • Je přístupná uživatelům prostřednictvím internetu na adrese jitis.cz a www.jitis.eu nepřetržitě 24 hodin denně, s výjimkou krátkodobých technických odstávek nutných pro pravidelnou údržbu hardwaru a softwaru platformy.
 • Výpočet v platformě zadává uživatel zápisem vozidla a jeho stavu opotřebení a dalších parametrů a hodnot.
 • Výpočet je placenou službou dle platného Ceníku vydaného JITIS CZ, s.r.o., který je stejně jako tyto podmínky zveřejněn (oznámení) ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ ) umístěním na internetových stránkách JiTiS: jitis.eu a www.jitis.cz
 • Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat, vypočtené hodnoty a jejich závislosti však nesmí svévolně měnit a změněné prezentovat, stejně jako jakkoliv zasahovat do programu (platformy) JiTiS a know how JITIS CZ, s.r.o.
 • Certifikát JiTiS TCO je listinou jejíž obsah nesmí být žádným způsobem měněn. Znění a obsah Certifikátu JiTiS TCO je know how JITIS CZ, s.r.o. a jako takový je právem chráněn, a je veřejně dostupný.

 

 1. Uživatelé a přístup do platformy
 • Platforma (její využití) je rozdělena na část neplacenou – Free a placenou.
 • Neplacená část je volně přístupná každému uživateli a umožňuje zjistit obecně rozsah informací, které jsou k dotazovanému vozidlu dostupné.
 • Placená část pak zpřístupňuje všechny dostupné vypočtené informace. Vstup do placené části platformy je podmíněn platbou dle ceníku.
 • Platforma umožňuje opakovaně (až 10 krát) provést výpočty pro zadané vozidlo – a to po dobu 10 dnů (včetně dne zadání) od uhrazení ceny. V opakovaném výpočtu je možné měnit vybrané parametry a stav opotřebení vozu.

 

 1. Blokování přístupu do platformy
 • JITIS CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zablokovat vstup do platformy, nebo omezit kalkulace v platformě pokud existují konkrétní náznaky, že jsou uživatelem porušeny tyto podmínky pro užívání platformy, nebo jiných právních předpisů, nebo při podezření ze zneužití výsledků kalkulací platformy.
 • Blokování bude zejména provedeno v případě podezření z neoprávněného využívání kalkulací platformy pro poskytování komerčních služeb cizím subjektům, nebo při podezření na zcizení i odcizení dat a algoritmů platformy, které jsou chráněny jak shora uvedeno.

 

 1. Rozsah informací a kalkulovaných výsledků
 • Platforma poskytuje uživateli soubory informací o vozidle a kalkulovaných budoucích nákladech spojených s vlastnictvím a provozem vozidla.
 • Rozsah, množství a kvalita výstupních kalkulací závisí na rozsahu a kvalitě údajů zanesených uživatelem platformy, na jeho osobních nastaveních a dále na stáří a stavu vozidla.
 • Výpočet vychází z podmínky, že vozidlo je plně funkční a schopné provozu na pozemních komunikací podle příslušných předpisů. Nebere tedy v úvahu budoucí náklady na opravy nefunkčních nebo porouchaných či nabouraných částí
 • Výsledky kalkulací se s časem zákonitě mění, tak jak vozidlo stárne a jak se mění i ceny a nabídka dílů na trhu a jak jsou zpřesňovány a měněny informace o údržbě a opravách jednotlivých vozidel, statisticky vyhodnocovány poruchy vozidel a upravovány algoritmy výpočtů a další hodnoty které mají vliv na výsledek výpočtu.
 • Výsledky kalkulací se liší i v případě kalkulace vozidla v jiném regionu, jiné měně, vzhledem k odlišným provozním podmínkám, jiným cenám na trzích, jiným obligatorním platbám a přepočítávacím kurzům měn a dalším lokálně nastavitelným parametrům a algoritmům.
 • Výsledky mezi jednotlivými výpočty se liší i při volbě servisní sítě, preferencích dodavatelů, preferencích kvalit, a dalších závislých parametrů.
 • JITIS CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv podle svého uvážení a rozhodnutí měnit algoritmy výpočtů, parametry nastavení, výběr a preference výrobců a dodavatelů dílů, aniž by o tom uživatele informoval, neboť jde o vždy o zlepšení služby uživatelům, nikoliv k jejich tíži.
 • JITIS CZ, s.r.o. nenese odpovědnost za případné škody uživateli, nebo třetí straně, způsobené změnou algoritmů a jiným nastavením parametrů výpočtů, přičemž uživatel souhlasí, že toto ustanovení není k jeho tíži.

 

 1. Typy informací a kalkulovaných výsledků.
 • Neplacené Informace – Kalkulace budoucích nákladů zobrazené v neplacené části slouží jen k orientačnímu posouzení Celkové provozní nákladovosti značky a modelu, při zohlednění stáří vozu a najetých kilometrech. Je nastavena na období 2 let a proběh 800 km měsíčně. Výpočet vychází z předpokladu, že údržba a všechny opravy byly prováděny podle doporučení výrobce a nastavené životnosti dílů. Nebere tedy v úvahu skutečný stav vozu, vychází jen z jeho stáří a najetých kilometrů, stejně jako nemá nastaveny osobní preference užívání a další parametry. Veškerá cenová nastavení, nastavení výběru kvality dílů, spotřeby a další jsou pak určena algoritmy JiTiS. Výpočet vychází z podmínky, že vozidlo je plně funkční a schopné provozu na pozemních komunikací podle příslušných předpisů. Nebere tedy v úvahu budoucí náklady na opravy nefunkčních nebo porouchaných či nabouraných částí.
 • Placené informace – Kalkulace budoucích nákladů je určena pro konkrétní auto a individuálního majitele, nikoliv pouze pro obecnou značku a model. Umožňuje měnit a nastavovat osobní parametry výpočtu /zejména roční nájezd/, nastavení cen, upřesnit technické parametry a doplnit skutečný stav opotřebení a realizované údržby a zjistit skutečnou hodnotu zanedbané údržby i výrazně zpřesnit výpočet budoucích nákladů. Výpočet vychází z podmínky, že vozidlo je plně funkční a schopné provozu na pozemních komunikací podle příslušných předpisů. Nebere tedy v úvahu budoucí náklady na opravy nefunkčních nebo porouchaných či nabouraných částí.
 • Placený Certifikát JiTiS TCO – budoucích nákladů na držení a provoz vozidla je kalkulací budoucích nákladů konkrétního, uživatelem zadaného vozu, která neumožňuje osobní nastavení a preference, ale zohledňuje veškeré uživatelem zapsané hodnoty opotřebení a provedené údržby a oprav vozidla. Certifikát vychází z podmínky, že vozidlo je plně funkční a schopné provozu na pozemních komunikací podle příslušných předpisů. Nebere tedy v úvahu budoucí náklady na opravy nefunkčních nebo porouchaných či nabouraných částí. Vzhledem ke standardizovanému nastavení provozních parametrů slouží k porovnání nákladů u jednotlivých vozidel. Certifikát se po vystavení stává listinou, jejíž obsah je know how firmy JITIS CZ, s.r.o. a chráněn právním řádem ČR, a je veřejně dostupný, s čímž uživatel jeho vystavením souhlasí.

 

 1. Evidence informací a kalkulovaných výsledků a jejich vyvolání.
 • Každá kalkulace platformy je označena jedinečným číslem – kódem, nebo QR kódem, kalkulace. Placené kalkulace jsou pod tímto číslem archivovány a lze je po omezenou dobu vyvolat, případně ověřit jejich pravost.
 • Vyvolání – ověření Certifikátu na základě kódu výpočtu je bezplatné.
 • Vyvolání – ověření Certifikátů na základě VIN auta může být zpoplatněno.
 • Vyvolání placené kalkulace je zpřístupněno pro zadavatele na základě kódu výpočtu a případně i vstupního hesla.
 • Vyvolání dalších informací o výpočtech může být zpoplatněno podle aktuálního ceníku.

 

 1. Původ a důvěryhodnost poskytovaných informací
 • JiTiS využívá pro kalkulace budoucích nákladů veřejné zdroje informací o vozidlech, stejně jako placené služby dodavatelů informací a v případě certifikátu JiTiS TCO i informací od vystavovatele certifikátu.
 • Získané informace a jejich správnost nelze plně ověřit, mohou být měněny, upravovány, doplňovány a to jak v hodnotách, tak v čase.
 • Veškeré poskytnuté informace a kalkulace mají pouze informativní charakter a nejsou tedy v žádném případě závazným předpisem pro údržbu a opravy vozidel ani závaznými cenami pro opravy vozidel.

 

 1. Ochrana obsahu a odpovědnost za obsah sdělení třetích stran
 • Veškerý obsah platformy a prostředky pro kalkulace platformy jsou chráněny autorským právem JITIS CZ s.r.o. a ochrannými známkami téhož subjektu. Jejich neoprávněné užití včetně jeho šíření a zásahů do SW je porušením autorského práva, práva majetkového a práva proti nekalé hospodářské soutěži.
 • JITIS CZ s.r.o neodpovídá za obsah sdělení a znění inzerátů, reklam, odkazů apod. třetích stran využívajících reklamní prostor webových stránek.
 • JITIS CZ s.r.o si vyhrazuje právo podle svého uvážení nevhodné, nebo zákonům a dobrým mravům odporující zobrazení odstranit.
 • JITIS CZ s.r.o. u certifikátu JiTiS TCO nezodpovídá za nastavení stavu vozidla, jeho údržby a oprav a funkčnosti vozidla. To je plně v zodpovědnosti vystavovatele certifikátu JiTiS TCO, tedy sdělení třetí strany.

 

 1. Úhrada placených služeb
 • Ceny za služby se vždy řídí platným ceníkem, který je stejně jako tyto podmínky zveřejněn (oznámení) ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ ) umístěním na internetových stránkách JiTiS: www.jitis.eu a www.jitis.cz.
 • Ceny jsou smluvní a uživatel s nimi a s povinností jejich úhrady souhlasí.
 • Pro úhradu platby uživatel musí souhlasit s uzavřením smlouvy, všeobecnými podmínkami pro využívání výpočetní platformy JiTiS a výší úhrady, potvrzením v dialogovém okně platby. V případě nesouhlasu není platba umožněna. V opačném případě, je smlouva uzavřena.
 • Platba je možná pouze elektronicky prostřednictvím v platformě dostupných platebních postupů a prostředků.
 • Platba je možná ve zvolených měnách, a podléhá dani podle aktuálních zákonů a předpisů v České republice.
 • Doklad o platbě je uživateli poskytnut elektronicky na jím udanou e- mailovou adresu, s adresou ke stažení elektronického dokumentu.
 • Každá platba má identifikační číslo platby i kód – identifikátor kalkulace pro její aktivaci. Kalkulace (výpočet) je splněním závazku ze strany JITIS CZ, s.r.o. Čas splnění je závislý na složitosti výpočtu, kvalitě údajů zadaných uživatelem, rychlostí provedení platby uživatelem a na technických podmínkách přenosu dat. Vlastní výpočet nepřesahuje zpravidla řády minut.
 • Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy nemůže být realizováno do budoucna, tedy po poskytnutí plnění.

 

 1. Reklamace
 • Reklamace je možné uplatnit z titulu nedoručení již uhrazené kalkulace, nebo doručením poškozených dat výpočtu, písemně poštou na adresu společnosti JiTis CZ s.r.o., nebo elektronickým podáním na reklamace@jitis.cz Reklamace bude posouzena a její výsledek, případně výpočet opakovaně, elektronicky odeslán na zadanou adresu.
 • Reklamaci je možno uplatnit do 30 dnů po úhradě poplatku za kalkulaci.
 • V případě nemožnosti obnovení dat objednaného výpočtu (z technických důvodů na straně JITIS CZ s.r.o), bude uhrazená částka za objednanou kalkulaci plně vrácena na číslo účtu, ze kterého byla odeslána.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace, případně vrácení platby je 14 dnů od přijetí reklamace.

 

 

 

 1. Zpracování osobních údajů
 • JiTiS je registrován jako správce dat na Úřadu pro ochranu osobních údajů a zpracovatel osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Uživatel platformy JiTiS je souhlasem s uzavřením smlouvy, souhlasem s ceníkem a s VOP zároveň poučen o skutečnosti, že veškeré osobní údaje případně poskytnuté v souvislosti s objednáním jakékoliv služby JiTiS budou zpracovány (manuálně či automatizovaně) osobami k tomu pověřenými, a to výlučně za účelem poskytování všech služeb, které představují předmět podnikání zpracovatele tj. JITIS CZ, s.r.o., a to po dobu a v rozsahu, jenž je nezbytný k účelu jejich zpracování. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, přičemž souhlas s poskytnutím osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti.
 • Uživatel (objednatel služby) poskytnutím svých osobních údajů potvrzuje, že byl náležitě informován o svých právech vyplývajících ze Zákona o ochraně osobních údajů včetně práva do nich nahlížet a se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů souhlasí.
 • Uživatel tímto výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které provozovatel JITIS CZ, s.r.o. nabízí, a to na emailovou adresu poskytnutou uživatelem, přičemž uživatel bere na vědomí, že tento souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních.

 

 1. Obecná ustanovení
 • Podrobné informace o nás jako provozovateli platformy JiTiS jsou k dispozici na jitis.eu
 • Povinnosti a práva vyplývající ze smlouvy a  těchto všeobecných podmínek pro používání platformy JiTiS, stejně jako případné spory se řídí českým právem.
 • Pokud se některá ustanovení těchto všeobecných podmínek stanou neplatnými, platnost zbývajících zůstává nedotčena.
 • JITIS CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky pro využívání platformy JiTiS kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat, přičemž nesmí dojít k podstatnému zhoršení právního postavení uživatele.
 • V případě změny všeobecných obchodních podmínek pro využívání platformy JiTiS budou tyto zveřejněny na jitis.eu. S ohledem na okamžité plnění závazku po splnění podmínek jeho přijetí, je vždy na úvaze uživatele, zda se k užití služby platformy JiTiS připojí i za nového znění VOP a ceníku.

 

V Praze 1. 3. 2018

 

 

JITIS CZ s.r.o., Kukulova 24, 169 00, Praha 6, ICO 25 08 83 78

www.jitis.cz, www.jitis.eu, info@jitis.cz, reklamace@jitis.cz,

 

 

 


Chcete vědět více o JiTiS? Základní výpočty ZDARMA a nebo si přečtěte více